Integriteitsbeleid

Stichting Vlinderkind is een kleine fondsenwervende rechtspersoon, met een zeer beperkt aantal onbetaalde vrijwilligers, welke deels een formele/structurele (bestuurslid, vrijwilligers met vrijwilligersovereenkomst) en deels een tijdelijke/zeer losse band met de organisatie hebben (bijv. organisatoren van (veelal) eenmalige wervingsacties door het bestuur erkend en gefaciliteerd).

Stichting Vlinderkind valt (qua doelstelling) onder categorie A en B, waarvoor de volgende mogelijke schendingen als risico worden genoemd:

Schendingen rond Machtsmisbruik
Corruptie, belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid.

Financiële schendingen
Fraude, diefstal, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten, verwijtbare verspilling.

Interpersoonlijke schendingen
Discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld. Waar het gaat om ‘gedragingen die naar maatstaven van Nederlandse recht strafbaar en/of verboden zijn’ vinden deze hun definitie en begrenzing in de Nederlandse wet. In het wetboek van strafrecht (bijvoorbeeld de misdrijven tegen de zeden uit titel XIV) en het verbod op (seksuele) intimidatie uit de Algemene wet gelijke behandeling. Waar het gaat om de meldplicht van ‘ernstige (seksuele) mis- dragingen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag’ gaat het in ieder geval om de strafbare en verboden gedragingen. Daarnaast kunnen zich ernstige gedragingen voordoen die strikt genomen niet strafbaar of verboden zijn, maar die binnen de context van je eigen integriteits- en gedragsregels als ernstig zijn aan te merken en die bijvoorbeeld aanleiding kunnen geven tot ontslag (op staande voet) of andere zware disciplinaire ingrepen.

Hoewel het bestuur zelf op dit moment niet evident grote risico’s vanuit haar doel/doelgroep in dit kader ziet, neemt stichting Vlinderkind hierbij bij voorbaat haar verantwoordelijkheid.

STATEMENT

  • Stichting Vlinderkind acht een veilige omgeving voor en door alle vrijwilligers (hieronder tevens bestuursleden) van groot belang.
  • Stichting Vlinderkind acht het van belang dat er door haar organisatie of daarmee verbonden vrijwilligers geen in –of externe integriteitschending of grensoverschrijdend gedrag wordt begaan; Stichting Vlinderkind acht het haar taak om alle integriteitsschending of grensoverschrijdend gedrag of te voorkomen.
  • Stichting Vlinderkind voldoet aan alle Nederlandse wet en regelgeving en heeft haar financiële integriteit reeds gewaarborgd via haar administratiekantoor Orchestra B.V. en via het certificaat (keurmerk) voor kleine goede doelen (accreditatie Cbf), als systemen met voldoende verantwoordingsmechanismen en ingebouwde checks en balances.
  • Stichting Vlinderkind is alert op alle vormen van voor de organisatie relevante bovenstaande risico’s op integriteitsschending. (zie reglement erkenningsregeling Cbf artikel 6 lid 4) en neemt daartoe de volgende (nieuwe) maatregelen.


MAATREGELEN

  • Het bestuur waarborgt dat vrijwilligers of derden een klacht kunnen indienen omtrent vermeende integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag.
  • Er is een vertrouwenspersoon. die formeel buiten de organisatie valt waarbij integriteits- schending /grensoverschrijdend gedrag middels een klacht, veilig kan worden gemeld.
  • De vertrouwenspersoon legt een klacht zo snel mogelijk ter behandeling neer bij alle afzonderlijke leden van het bestuur.
  • Een klacht zal door het bestuur zo snel mogelijk worden behandeld. Uiterlijk ter eerstvolgende bestuursvergadering of, ingeval van evidente spoedeisendheid op zo kort mogelijke termijn in speciale vergadering (telefonisch/digitaal).
  • Het bestuur schorst een vrijwilliger waarover een klacht binnenkomt per direct tot nader order.
  • Eerst na overleg en beoordeling (hoor/wederhoor) neemt het bestuur op basis van besluit bij meerderheid van stemmen, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk alle passende maatregelen om verdere integriteitschending en/of grensoverschrijdend gedrag structureel te beëindigen en te voorkomen.


Vastgesteld ter bestuursvergadering d.d.: 18 februari 2019