Onze erkenningen

De Erkenning

Stichting Vlinderkind heeft de Erkenning, het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Dit betekent dat wij aan de strenge kwaliteitsnormen die het CBF hanteert, voldoen.

De normen heeft het CBF niet zelf opgesteld. De criteria zijn vastgelegd door de Commissie Normstelling, die onafhankelijk en onpartijdig is. De commissie bestaat uit zeven leden van maatschappelijke groeperingen die de belangen van donateurs en de goededoelensector behartigen. De normen vindt u hier.

Transparantie in één oogopslag

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort
Bekijk ons rapport Integriteit thematische toets 2020

Anbi - Algemeen nut beoogde instelling

Wij hebben ook de Anbi-status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.


Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl